อ่านก่อนเลือกสื่อ
ผลการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสื่อเสริมและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังประกาศ สพฐ. พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำบรรณนิทัศน์สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งตามประเภทและระดับชั้น ดังไฟล์ที่แนบ