ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
เรียน ผอ.สพท. ทุกเขต
  [กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
 
หนังสือนำส่ง
ดาวน์โหลด [105 ครั้ง]
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ดาวน์โหลด [60 ครั้ง]
รายชื่อผู้ทำหน้าที่นิเทศ
ดาวน์โหลด [51 ครั้ง]
กำหนดการอบรม
ดาวน์โหลด [63 ครั้ง]
เอกสารรายละเอียดการเดินทางและที่พัก
ดาวน์โหลด [23 ครั้ง]
แบบตอบรับ
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
แผนที่โรงแรมทีเค พาเลซ
ดาวน์โหลด [14 ครั้ง]
แนวทางการดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลด [42 ครั้ง]
กำหนดการพัฒนาสมรรถนะครูเพศวิถีศึกษา/การลงทะเบียนผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา
ดาวน์โหลด [40 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ดาวน์โหลด [32 ครั้ง]
การลงทะเบียนเรียนเพศวิถีศึกษา สำหรับผู้โค้ช และครูจากโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ดาวน์โหลด [35 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอเชิญอบรม "DIGITIZED ASEAN DIGNITY BY YOUR OWN"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [95 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือ สพป.
ดาวน์โหลด [148 ครั้ง]
หนังสือ สพม.
ดาวน์โหลด [52 ครั้ง]
รายชื่อฯ
ดาวน์โหลด [74 ครั้ง]
แบบตอบรับฯ
ดาวน์โหลด [35 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้า่ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการครูยุคใหม่เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผอ.สพม. เขต 1 และเขต 2
  [กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
 
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้า่ร่วมสัมมนาวิชาการโครงการครูยุคใหม่เข้าใจเอดส์และเพศศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด [88 ครั้ง]
แบบสำรวจ
ดาวน์โหลด [48 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัติกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [54 ครั้ง]
กำหนดการ
ดาวน์โหลด [6 ครั้ง]
แบบตอบรับ
ดาวน์โหลด [7 ครั้ง]
รายชื่อโรงเรียน
ดาวน์โหลด [26 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,221
ทั้งหมด 4,301,281