ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
15 กรกฎาคม 2564
 

การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

----------------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง อันจะนำไปสู่การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
จึงดำเนินการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น

ประเภทการคัดเลือก

           1. การคัดเลือกชื่อหนังสือ และ หรือภาพปกหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
  2. การคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
   

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

             เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า


คำสำคัญในการเสนอผลงาน

           - ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  - การเป็นคนดี
  - ความเป็นไทย
  - การรู้เท่าทันและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการ Bully, Fake News ฯลฯ
  - การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  - การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  - ความทรงจำของฉัน
  - การท่องเที่ยว
  - การเรียนรู้จากงานประดิษฐ์หรืองานศิลปะ
  - เรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่าสมควรลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
   

การส่งผลงาน

         1. นักเรียนส่งผลงานของตนเองแบบรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม ได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
  2. สถานศึกษาส่งผลงานของนักเรียน ได้ไม่เกิน 12 ผลงาน
   

 กำหนดการส่งผลงาน 

     ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
   

ประกาศผลการคัดเลือก

    ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
   

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5730, 06 5415 5049 (คุณศิริพร)

และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด "การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565" ทางด้านล่างนี้

 

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
รายละเอียดการคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
แบบการส่งผลงานการตั้งชื่อ และ หรือออกแบบภาพปกหนังสือวันเด็ก
แบบการส่งผลงานเขียนหนังสือวันเด็ก
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,704 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 710
ทั้งหมด 10,051,969