ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."      ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑) การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๔ ชั้น ป.๔ - ๖ และ ม.๑ - ๓ รับสมัครวันที่ ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๑ ๒) การแข่งขันแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ม. ๑ - ๓ และ ม. ๔ - ๖ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ ๓) การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๑๐ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๑ ต.ค. - ๑๐ พ.ย.๖๑ และ ๔) การประกวดโครงงานสารานุกรมฯ ครั้งที่ ๒ ชั้น ป. ๔ - ๖ และ ม. ๑ - ๓ รับสมัคร ๓๑ ต.ค.๖๑      
ค้นหา
 
ติดต่อกลุ่มงาน
 
  กลุ่ม/สถาบัน โทรศัพท์
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0 2288 5722
2. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 0 2288 5774
3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 0 2288 5772
4. กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 0 2288 5733
5. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 0 2288 5768
6. กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 0 2288 5765
7. กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 0 2288 5762
8. กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 0 2288 5742
9. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 0 2288 5730
10. สถาบันภาษาไทย 0 2288 5746
11. สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 0 2288 5748
12. สถาบันสังคมศึกษา 0 2288 5740
13. สถาบันวิทยาศาสตร์ 0 2288 5770
14. สถาบันภาษาอังกฤษ 0 2288 5918

 

 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 1,222
ทั้งหมด 3,610,090