ประกาศ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป."             กำหนดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๖๗ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ร.ร.สังกัด สพป. วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๑ และ ร.ร.สังกัด สพม. วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ อาคาร เดอะ แกรนด์ ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๗ , ๒๐๘ มธ.ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี; การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ร.ร.สังกัด สพป. วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๑ และ ร.ร.สังกัด สพม. วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยขั้นสูง ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๓ และ ๓๑๕ มธ.ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี      
ค้นหา
 
ติดต่อกลุ่มงาน
 
  กลุ่ม/สถาบัน โทรศัพท์
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 0 2288 5722
2. กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 0 2288 5774
3. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ 0 2288 5772
4. กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 0 2288 5733
5. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 0 2288 5768
6. กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 0 2288 5765
7. กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 0 2288 5762
8. กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 0 2288 5742
9. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ 0 2288 5730
10. สถาบันภาษาไทย 0 2288 5746
11. สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 0 2288 5748
12. สถาบันสังคมศึกษา 0 2288 5740
13. สถาบันวิทยาศาสตร์ 0 2288 5770
14. สถาบันภาษาอังกฤษ 0 2288 5918

 

 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-2885730-2 ติดต่อผู้ดูแลระบบ academic04010@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,301
ทั้งหมด 1,340,834